Jak otrzymać pozwolenie na budowę?

Bez pozwolenia na budowę nie można rozpocząć robót budowlanych. Przed wykonaniem bądź dostosowaniem wybranego projektu do naszej działki należy:

 • zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania terenu – należy sprawdzić jakie są ograniczenia dotyczące budowy budynku na danym terenie, mogą to być np. ograniczenia związane z wysokością budynku,
 • określić Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu – w tym celu należy złożyć wniosek do Wydziału Architektury (w Urzędzie Gminy, Dzielnicy lub Miasta) pod który podlega dana działka,
 • uzyskać warunki techniczne przyłączenia i dostawy mediów (energii elektrycznej, wody i ścieków oraz gazu),
 • zlecić wykonanie opinii geologicznej określającej nośność gruntów i poziom wód gruntowych o ile te informacje nie są dostępne w wypisie z rejestru gruntów,
 • zlecić geodecie wykonanie aktualnej mapy terenu do celów projektowych.

Następnie należy dostosować projekt do obowiązujących warunków i wymagań. Wniosek o pozwolenie na budowę trzeba złożyć do Wydziału Architektury. Należy do niego dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem że projektant należy do właściwej izby samorządu,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy jeżeli na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby:

  • określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
  • określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
  • określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie, zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach przystąpienia do użytkowania.

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę trwa do 65 dni od dnia jego złożenia. Pozwolenie na budowę wygaśnie jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta w ciągu dwóch lat, lub zostanie przerwana na ponad dwa lata.

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close