Projekt budowlany

Art. 34 Ustawy Prawo Budowlane definiuje zawartość projektu budowlanego. Powinien od składać się z:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu,
 • projektu architektoniczno-budowlany,
 • w zależności od potrzeb oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
 • w zależności od potrzeb wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu musi być sporządzony na aktualnej mapie, składa się z części opisowej oraz rysunkowej i obejmuje on:

 • określenie granic działki lub terenu,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

Część opisowa powinna zawierać:

 • określenie przedmiotu inwestycji,
 • opis stanu istniejącego zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian,
 • projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu,
 • zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • informacje czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • dane określające wpływ eksploatacji górniczej (na tenarach górniczych) na działkę lub teren zamierzenia budowlanego,
 • informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

Natomiast część rysunkowa sporządzona na mapie powinna określać:

 • orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata,
 • granice działki budowlanej lub terenu,
 • usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej,
 • ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego,
 • ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej,
 • urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
 • układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu,
 • układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych.

Projekt architektoniczno-budowlany określa funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia. Projekt architektoniczno-budowlany budynku składa się z opisu technicznego oraz części rysunkowej.

Projekt architektoniczno-budowlany określa funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia. Projekt architektoniczno-budowlany budynku składa się z opisu technicznego oraz części rysunkowej. Opis techniczny musi zawierać:

 • charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności tj. kubatura, zestawienie powierzchni pomieszczeń, powierzchnię zabudowy, użytkową oraz całkowitą, wysokość i długość,
 • opis formy architektonicznej i sposobu jej dostosowania do krajobrazu oraz otaczającej zabudowy,
 • opis układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego, zastosowanych schematów konstrukcyjnych (statycznych), założeń przyjętych do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczących obciążeń, oraz podstawowych wyników tych obliczeń,
 • opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych podstawowych elementów konstrukcji obiektu oraz kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej (na terenach górniczych),
 • opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych,
 • opis rozwiązań głównych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, czyli instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych,
 • charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego,

Z kolei część rysunkowa powinna zawierać:

 • wizualizację wszystkich elewacji budynku,
 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi,
 • rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność przegród, jeżeli nie zostały odwzorowanie na innych rysunkach,
 • zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym instalacje oraz urządzenia budowlane (sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne, instalację piorunochronną oraz ochrony przeciwpożarowej),
 • sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach.

Projekt budynku energooszczędnego dodatkowo musi zawierać dokładny opis techniczny zastosowanych rozwiązań technologicznych zmniejszających zużycie energii w budynku, zapewniających jego szczelność. Powinny się w nim znaleźć dokładne rysunki rozwiązań np. zmniejszających mostki ciepła. Niezbędna jest również szczegółowa specyfikacja zastosowanych materiałów.

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close