Strop nad piwnicą, ściany piwnic i podłoga na gruncie

Co to jest strop nad piwnicą?

Stropy są to poziome przegrody dzielące budynek na kondygnacje. Strop nad piwnicą nieogrzewaną musi być dobrze zaizolowany. Zbyt mała grubość izolacji lub jej brak, powoduje straty ciepła do przestrzeni nieogrzewanej oraz wychłodzenie podłogi w pomieszczeniach nad piwnicą. W przypadku obecności instalacji wodnej i kanalizacyjnej temperatura w piwnicy nie powinna spadać poniżej 0 °C.

Izolacja stropu nad piwnicą

Mocowanie termoizolacji tylko poprzez klejenie jest często niewystarczające, ze względu na słabą przyczepność kleju do starych, zabrudzonych bądź zakurzonych powierzchni. Dlatego też styropianowe płyty izolacji cieplnej są mocowane do stropu przy użyciu ocynkowanych uchwytów lub innych łączników mechanicznych.

Poprzez złożenie izolacji akustycznej, układanej na stropie z izolacją termiczną zamocowaną do spodu stropu, uzyskuje się łączną grubość płyt izolacyjnych od 90 do nawet 120 mm. Współczynnik przenikania ciepła U takich przegród mieści się w przedziale od 0, 38 do 0,30 W/(m2•K).

W budynkach modernizowanych po zastosowaniu izolacji termicznej o grubości 100 mm, uzyskujemy współczynnik przenikania ciepła na poziomie około 0,35 W/(m2•K). Dokładne wartości zależą oczywiście od rodzaju istniejącego stropu i warstw podłogowych. Do izolowania stropów od spodu można stosować styropian.

Ciągła izolacja stropu zapobiega kondensacji pary wodnej. Dodatkowej izolacji termicznej mogą natomiast wymagać mostki termiczne powstałe np. w miejscach oparcia stropu na ścianach piwnicy. Paski styropianu na ścianie piwnicy mogą skutecznie poprawić te miejsca (rysunek poniżej).

 

W nieogrzewanej piwnicy temperatura w chłodnych okresach roku jest wyższa niż na zewnątrz. Z tego względu grubość warstwy izolacji cieplnej może być mniejsza niż w ścianach zewnętrznych i dachu. Stropy nad piwnicą ogrzewaną nie wymagają stosowania izolacji termicznej.

Ściany piwnic i podłoga na gruncie

Straty ciepła do gruntu przez podłogę i ściany przyległe go gruntu stanowią około 3 do 15 % całkowitych start ciepła budynku. Zastosowanie izolacji termicznej zmniejsza straty ciepła do gruntu oraz redukuje możliwość występowania mostków termicznych. Przeciwdziała również kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody i na jaj wewnętrznej powierzchni. Izolacja termiczna powinna być wykonana w sposób ciągły. Mostki termiczne powstają m.in. w miejscach gdzie ta ciągłość nie jest zachowana, czyli na połączeniu ścian fundamentowych z ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Oddziaływanie tego mostka można zmniejszyć poprzez stosowanie przekładek termicznych (z bloczków o wysokiej wytrzymałości i małym współczynniku przenikania ciepła) na połączeniu ściany fundamentowej i zewnętrznej (lub wewnętrznej).

Co to jest podłoga na gruncie?

Podłoga jest to poziomy element pomiędzy najniższą kondygnacją budynku a gruntem. Grubość izolacji podłogi na gruncie zależy od temperatury w pomieszczeniu oraz od rodzaju systemu ogrzewania.

Izolacja termiczna podłogi na gruncie

Różnica temperatury między wnętrzem budynku, a gruntem wymaga zastosowania odpowiednio skutecznej izolacji termicznej. Najczęściej wykonuje się izolację termiczną podłogi na gruncie w postaci jednolitej, płaskiej warstwy na całej powierzchni podłogi. Na rysunku poniżej przedstawiono układ warstw podłogi na gruncie, w którym beton podkładowy jest wylany na warstwę folii, aby zapobiec mieszaniu się betonu z gruntem. Na betonie rozłożona jest warstwa poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Na niej z kolei ułożone są płyty izolacji termicznej ze styropianu. Warstwa jastrychu pływającego jest oddzielona od styropianu warstwą rozdzielczą. Na jastrychu wykonana może być dowolna warstwa posadzkowa.

 1.   Grunt budowlany
 2.  Folia rozdzielacza
 3.  Płyta żelbetonowa
 4.  Izolacja przeciwwilgociowa ( np. folia PCV ),
 5.  Płyty styropianowe
 6.  Warstwa rozdzielcza
 7.  Jastrych pływający
 8.  Posadzka
 9.  Bitumiczny środek gruntujący
 10.  Warstwa klejąca
 11.  Papa bitumiczna
 12.  Dźwiękoizolacyjne płyty styropianowe

Jeśli konieczne jest zastosowanie w podłodze również izolacji akustycznej na dźwięki uderzeniowe, to powinna ona być umieszczona pod płytami izolacji termicznej. Na drugim rysunku, przedstawiono inne rozwiązanie – izolacja przeciwwilgociowa jest ułożona na bitumicznym podkładzie gruntującym. W aktualnych wymaganiach ochrony cieplnej Dz. U. nr 75, poz. 690, minimalny opór cieplny warstw podłogi na gruncie w strefie I, we wnętrzu mieszkalnym wynosi 1,5 W/(m2•K). Wynika z tego konieczność zastosowania izolacji termicznej o grubości około 5 – 6 cm. Współczynnik przenikania ciepła takiej podłogi, po uwzględnieniu oporu gruntu i oporów przejmowania, będzie więc równy 0,46 W/(m2•K). Jednak ekonomicznie uzasadnione i powszechnie stosowane są warstwy izolacji podłogowej o grubościach 8 – 12 cm, wartości odpowiadającego tym grubościom współczynnika przenikania ciepła kształtują się w zakresie od 0,34 do 0,26 W/(m2•K).

Podłoga na gruncie z obwodową izolacją termiczną

Układ warstw w podłodze na gruncie, z obwodową izolacją termiczną, przedstawiono na rysunku poniżej. Rodzime podłoże gruntowe zostało wyrównane przy użyciu warstwy piasku, w taki sposób, że było możliwe ułożenie bezpośrednio na nim warstwy izolacji obwodowej. Izolacja została następnie przykryta warstwą ochronną, która osłania płyty izolacyjne w trakcie wylewania na nich betonu (podłogowej płyty żelbetowej). Na płycie wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa, która chroni podłogę przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu. Dopiero na niej umieszczona jest warstwa izolacji akustycznej. Na izolacji akustycznej umieszczona jest warstwa rozdzielcza, oddzielająca izolację od jastrychu pływającego. Po ułożeniu lub przyklejeniu warstwy posadzkowej, powstaje kompletna już przegroda o wymaganej izolacyjności termicznej, wilgotnościowej i akustycznej.

 1. Grunt rodzimy
 2. Piasek wyrównawczy
 3. Obwodowa izolacja termiczna
 4. Warstwa ochronna
 5. Płyta żelbetonowa
 6. Izolacja przeciwwilgociowa
 7. Dźwiekoizolacyjne płyty
 8. Warstwa rozdzielcza
 9. Jastrych
 10. Posadzka

Ściany piwnic

Ściany piwnic tak jak i podłoga muszą spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków oraz być zabezpieczone przed wilgocią. Grubość izolacji ścian piwnic powinna być wynosić:

 • w przypadku ścian od poziomu terenu do 1,5 m w głąb taka sama jak ścian zewnętrznych,
 • w przypadku ścian piwnic poniżej 1,5 powinna być równa grubości izolacji podłogi na gruncie

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close