Izolacyjność cieplna przegród budowlanych

Ochrona cieplna

Zagadnienia ochrony cieplnej są związane z transportem ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku, powstającym w wyniku różnicy temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Zagadnienia ochrony cieplnej związane są z oszczędnością energii.

Celem ochrony cieplnej jest:

  • zapewnienie warunków komfortu cieplnego w budynku,
  • ograniczenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania do racjonalnego poziomu,
  • obniżenie kosztów ogrzewania lub klimatyzacji,
  • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,
  • ochrona przegród budowlanych przed szkodami wywołanymi ich zawilgoceniem.

W lecie izolacja cieplna budynku ma uchronić wnętrze przed przegrzewaniem.

Wymagania formalne dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budowlanych

Aktualne wymagania ochrony cieplnej budynków zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690, zmiana Dz. U. Nr 109/2004 poz. 1156

Regulacje prawne ograniczają wartości np. współczynników przenikania ciepła przegród lub też wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię. W tabeli poniżej znajduje się zestawienie maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych.

Wymagania zawarte w przepisach odnośnie izolacyjności przegród zmieniały się. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, przed rokiem 1966, maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U ściany zewnętrznej wynosiła 1,16 W/(m2•K) (wartość dla muru z dwóch cegieł w środkowej i wschodniej części Polski) oraz 1,40 W/(m2•K) (wartość dla muru z półtorej cegieł w zachodniej części Polski). W późniejszych latach wartość ta malała i w obecnie obowiązujących przepisach w domach jednorodzinnych maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej wielowarstwowej wynosi 0,3 W/(m2•K).

Tablica. Zestawienie maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych

Rodzaj przegrody zewnętrznej Norma
  PN-57/B-02405 PN-64/B-03404*) PN-74/B-03404 PN-82/B-02020**)
  Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła, W/(m2K)
Ściana zewnętrzna 1,16 1,16 1,16 0,75
Stropodach 0,87 0,87 0,70 0,45
Strop nad nieogrzewaną piwnicą 1,16 1,16 1,16 1,00
Strop na poddaszem 1,05 1,16 0,93 0,40
Okno skrzynkowe 2,90 2,90 2,80 2,60
Okno zespolone 3,50 3,50 2,90 2,60
Drzwi zewnętrzne 3,50 3,50 2,90 2,50
*) Norma PN-64/B-03404 dla przegród budowlanych w obiektach istniejących, w których wykonano nowe urządzenia centralnego ogrzewania, dopuszczała niezależnie od strefy klimatycznej następujące maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła
**) W normie PN-82/B-02020 wprowadzono dodatkowe wymagania dotyczące średniego współczynnika kb dla budynku
***) W Rozporządzeniu maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła są podane w odniesieniu do rodzaju budynku z podziałem na budynki produkcyjne, budynki użyteczności publicznej, budynki jednorodzinne, budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego. W przypadku tych ostatnich, decydująca jest wartość  wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyrażone ilością energii przypadającej w ciągu roku na 1m3 kubatury ogrzewanej części budynku.
1) dla budynku jednorodzinnego
2) dla budynków wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego
3) dla budynków wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zależnie od strefy klimatycznej

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 r.) w punkcie 328 możemy przeczytać „ Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.”. W punkcie 329 natomiast „Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli wartość wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyrażone ilością energii przypadającej w ciągu roku na 1 m3 kubatury ogrzewanej części budynku, jest mniejsza od wartości granicznej E0, a także, jeżeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia.”.

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close