Ocena energetyczne budynków

Ograniczone zasoby surowców energetycznych, wpływ emisji związanych z użytkowaniem energii na środowisko przyrodnicze, zdrowie i komfort życia obywateli, a także rosnące koszty energii powodują wzrost zainteresowania problematyką racjonalizacji zużycia energii. Unia Europejska dąży do zapewnienia krajom członkowskim bezpieczeństwa energetycznego. Środkami służącymi do osiągnięcia tego celu są dyrektywy i towarzyszące im zmiany prawne oraz podejmowane działania wspierające w formie programów wdrożeniowych i prac normalizacyjnych. Mają one doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii w różnych sektorach gospodarki, w tym także w sektorze budownictwa.

Przykładem takiego działania jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która w Polsce miała wejść w życie do dnia 4 stycznia 2006 roku. Dyrektywa ta nakłada obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Celem certyfikacji jest obniżenie zużycia energii w budynkach i tym samym zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Ocena energetyczna budynku jest określana na podstawie zintegrowanej charakterystyki budynku. Na jaj podstawie budynek będzie przyporządkowany do odpowiedniej klasy energetycznej. Świadectwo energetyczne budynku będzie sporządzane na podstawie jego oceny energetycznej. Dane do określenia zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku nowowznoszonego pochodzą z projektu natomiast dane budynku istniejącego z jego dokumentacji technicznej (w przypadku jej braku – z inwentaryzacji).

Zgodnie z Projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej z marca 2008 r.: „Charakterystyka energetyczna budynku jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia”. Oceniany budynek ma być porównywany z budynkiem referencyjnym, czyli budynkiem o takim samym kształcie, lokalizacji i funkcji jak budynek oceniany który spełnia aktualne wymagania zawarte w odpowiednich przepisach.

Dyrektywa 2002/91/EC o charakterystyce energetycznej budynków została formalnie wdrożona poprzez ustawę z 19 września 2007 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane.

6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201, poz. 1239)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Zmiany wchodzą wżycie z dniem 1 stycznia 2009 roku. W związku z tym każdy budynek oddawany do użytkowania oraz budynek podlegający zbyciu lub wynajmowi musi mieć świadectwo energetyczne. Świadectw nie sporządza się w przypadku budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok), mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Świadectwo energetyczne budynku będzie ważne przez 10 lat. Jeżeli w tym czasie zostaną przeprowadzone zmiany (np. ocieplenie, wymiana okien, zmiana źródła ciepła itd.) mające wpływ na zużycie energii budynku a wiec jego charakterystykę energetyczną konieczne będzie wykonanie nowego świadectwa.

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close