Obowiązujące przepisy

W przypadku budynku energooszczędnego ważne jest prawidłowe rozwiązanie (zaprojektowanie) elementów konstrukcyjnych, w których mogą powstać mostki ciepła.

Ustawa  z  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi poprawkami
http://www.mi.gov.pl/2-482406cfee995-1787341-p_1.htm

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)
http://www.mi.gov.pl/2-482406cfee995-1787341-p_1.htm

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 oraz z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

http://www.mi.gov.pl/files/0/1787328/4Rozpdoumentacjaspecyfikacjeiodbirrobt.pdf

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
http://www.mi.gov.pl/files/0/1787359/dz21091156.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń (Dz.U. nr 98, poz. 825)
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/93212343-8CEF-4ADA-ABAF-1D426EC0D675/10629/Rozp_etykiety_urzadzen_gosp_dom.pdf

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
Opis: Określono algorytm obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło (energii końcowej) do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego w standardowym sezonie grzewczym. W załącznikach podano niezbędne bazy danych klimatycznych oraz zysków ciepła bytowego charakterystycznych w odniesieniu do budynków. Podano definicje stosowane w normie

PN-EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków – Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania – Budynki mieszkalne
Opis: Podano uproszczoną metodę obliczania wykorzystywaną do oceny zużycia ciepła i zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków mieszkalnych lub ich części, zawierającą obliczenia strat ciepła budynku ogrzewanego do stałej temperatury i roczne zapotrzebowanie na ciepło do utrzymania określonej temperatury obliczeniowej w budynku, rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania pomieszczeń w odniesieniu do systemu ogrzewczego budynku. Za okres obliczeniowy przyjęto albo sezon ogrzewczy, albo miesiąc. Podano definicje 15 terminów

PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii do ogrzewania
Opis: Podano uproszczoną metodę obliczania do oceny zużycia ciepła i zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych lub ich części, zwanych dalej “budynkami”. Nie uwzględniono żadnych rodzajów mechanicznego chłodzenia. Uwzględniono obliczenia: a) straty ciepła budynku ogrzewanego do stałej temperatury, b) roczne zapotrzebowanie na ciepło wymagane do utrzymania określonych temperatur w budynku, c) roczne zapotrzebowanie na ciepło wymagane przez system grzewczy budynku do ogrzewania. Budynek może mieć kilka stref o różnych zestawach temperatury

PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii do ogrzewania
Opis: Podano uproszczoną metodę obliczania do oceny zużycia ciepła i zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych lub ich części, zwanych dalej “budynkami”. Nie uwzględniono żadnych rodzajów mechanicznego chłodzenia. Uwzględniono obliczenia: a) straty ciepła budynku ogrzewanego do stałej temperatury, b) roczne zapotrzebowanie na ciepło wymagane do utrzymania określonych temperatur w budynku, c) roczne zapotrzebowanie na ciepło wymagane przez system grzewczy budynku do ogrzewania. Budynek może mieć kilka stref o różnych zestawach temperatury
Zastępuje: PN-EN ISO 13790:2005

PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia (oryg.)
Opis: Podano metody obliczania do oceny rocznego zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych lub ich części, zwanych dalej “budynkami”. Uwzględniono obliczenia: a) wymiany ciepła przez przepuszczanie i wentylację strefy budynku, gdy jest on ogrzewany lub chłodzony do stałej temperatury wewnętrznej; b) udziału wewnętrznych zysków ciepła i słonecznych zysków ciepła do równowagi cieplnej budynku; c) rocznego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia w celu utrzymania określonego zestawu temperatur w budynku – ciepło utajone nie jest uwzględnione; d) rocznego zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia budynku, z zastosowaniem danych wejściowych z odpowiedniego zestawu norm odnoszących się do niniejszego dokumentu określonych w Załączniku A
Zastępuje: PN-EN ISO 13790:2006, PN-EN 832:2001, PN-EN 832:2001/AC:2006

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków – Współczynnik strat ciepła przez przenikanie – Metoda obliczania
Opis: Podano metodę określania i sposób obliczania współczynnika strat ciepła przez przenikanie całych budynków i ich części. Nie ujęto straty ciepła przez wentylację. Podano jedynie umowne wartości stopnia wymiany powietrza takich przestrzeni. Podano 7 definicji
Wprowadza: EN ISO 13789:1999

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków — Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację — Metoda obliczania (oryg.)
Opis: Podano metodę określania i sposób obliczania stacjonarnych współczynników wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację dla całych budynków oraz ich części. Dokument ma zastosowanie zarówno do strat ciepła, jak i zysków ciepła. Podano metodę obliczania temperatury w przestrzeniach nieklimatyzowanych przyległych do przestrzeni klimatyzowanych. Podano 11 definicji
Wprowadza: EN ISO 13789:2007 [IDT]
Zgodna:ISO 13789:2007 [IDT]
Zastępuje: PN-EN ISO 13789:2001

PN-B-03430:1983 Tytuł: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania
Zastępuje: PN-B-03430:1974

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania
Opis: Określono maksymalną wysokość budynków, w których może być stosowana wentylacja grawitacyjna. Podano wymagania dotyczące nawiewników powietrza zewnętrznego i zakres ich stosowania w budynkach. Podwyższono minimalną wielkość strumienia powietrza zewnętrznego dla jednej osoby w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach. Wykluczono jednoczesne stosowanie w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Ograniczono stosowanie wentylacji dyżurnej w pomieszczeniach. Wyeliminowano zbiorcze przewody wentylacji grawitacyjnej. Zaostrzono wymagania dotyczące szczelności drzwi wewnętrznych w budynkach

PN-EN 13465:2006  Wentylacja budynków — Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach
Opis: Określono metody obliczania strumieni powietrza wentylacyjnego w budynkach jednorodzinnych i pojedynczych mieszkaniach o kubaturze do 1000 m3, w budynkach wielorodzinnych. Mogą one być stosowane do obliczania zużycia energii, zapotrzebowania na moc cieplną lub do oceny jakości powietrza wewnętrznego. Te same podstawowe metody obliczeń stosowane są do powyższych zastosowań, przy czym dane wejściowe są przyjmowane według wymagań danego zastosowania

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz z zmianami z dnia 21 czerwca 2001 (tekst jednolity) (Nowelizacja wg Dziennika Ustaw nr 76 poz. 808)
PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie śniegiem

PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem
Zastępuje: PN-B-02011:1970

PN-B-02015:1986 Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne środowiskowe – Obciążenie temperaturą

PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne
Wprowadza: EN 1443:2003 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 1443:2004

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Zastępuje: PN-B-10425:1959

Dyrektywy Unii Europejskiej

Wyroby budowlane

Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0106:20031120:PL:PDF

Energia elektryczna

Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia)
http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/directiv/93_68_eec.pdf

Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0008:20040221:PL:PDF

Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 33z 4.2.2006, str. 22—27)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:033:0022:0027:EN:PDF

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE
(Dz.U. L 176z 15.7.2003, str. 37—56)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0054:20080123:PL:PDF

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
(Dz.U. L 283z 27.10.2001, str. 33—40)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0077:20070101:PL:PDF

Dyrektywy dotyczące efektywności energetycznej urządzeń

Dyrektywa Rady 78/170/EWG z dnia 13 lutego 1978 roku w sprawie sprawności generatorów ciepła dla ogrzewania miejscowego i wytwarzania ciepłej wody użytkowej w nowych lub już istniejących budynkach nieprzemysłowych i w sprawie izolacji cieplnej i rozdziału ciepłej wody użytkowej w nowych nieprzemysłowych budynkach (78/170/EWG)

Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0042:20080321:PL:PDF

Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0075:20031120:PL:PDF

Dyrektywa Komisji 94/2/WE z dnia 21 stycznia 1994 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek typu domowego
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0002:20070101:PL:PDF

yrektywa Komisji 95/12/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowego
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0012:20070101:PL:PDF

Dyrektywa Komisji 95/13/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej suszarek bębnowych typu domowego
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0013:20070101:PL:PDF

Dyrektywa 96/57/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 3 września 1996 r. w sprawie wymagań efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarek-zamrażarek i zamrażarek typu domowego
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0057:20080321:PL:PDF

Dyrektywa Komisji 96/60/WE z dnia 19 września 1996 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko-suszarek bębnowych typu domowego
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:18:31996L0060:PL:PDF

Dyrektywa Komisji 97/17/WE z dnia 16 kwietnia 1997 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997L0017:20070101:PL:PDF

Dyrektywa Komisji 98/11/WE z dnia 27 stycznia 1998 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykietowania energii lamp gopodarstwa domowego. Tekst mający znaczenie dla EOG.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:20:31998L0011:PL:PDF

Dyrektywa Komisji 2002/31/WE z dnia 22 marca 2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych typu domowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0031:20070101:PL:PDF

Dyrektywa Komisji 2002/40/WE z dnia 8 maja 2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej piekarników elektrycznych typu domowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0040:20070101:PL:PDF

Budynki

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:12:02:32002L0091:PL:PDF

Hałas

Dyrektywa Rady z dnia 1 grudnia 1986 r. w sprawie hałasu emitowanego przez urządzenia gospodarstwa domowego (86/594/EWG)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:08:31986L0594:PL:PDF

Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close